Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen VOP)

Ing. Martina Karasová, IČ: 05618991
Adresa provozovny: Veselá 5 Brno – střed
web: www.aromakoutek.cz
e-mail: masaze@aromakoutek.cz

Základní ustanovení

Tyto VOP upravují právní závazkové vztahy mezi provozovatelem masážních, regeneračních, poradenských a spojených doplňkových služeb (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen klient). Provozovatel poskytuje výše uvedené služby na základě živnostenského oprávnění a na základě absolvovaných kurzů s certifikátem. Tyto obchodní podmínky platí i pro nákup ebooků a online konzultací.

Objednávka služeb – masáže

Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky, SMS nebo e mailem. Dohodnutý termín je závaznou objednávkou, která na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas provozovatele. Provozní doba není pevně stanovena.

Objednání / Zrušení termínu

Na objednávky služeb bude reagováno v průběhu provozní doby. Pokud se z vážných důvodů klient nemůže v dohodnutém termínu dostavit, informujte o této skutečnosti předem formou SMS, nejpozději však 24 hodin před zahájením objednané služby. Pozdější zrušení dohodnutého termínu masáže se považuje za absenci zákazníka.

2.3 Předčasný příchod

S ohledem na klienty, kteří jsou objednáni před vámi, se dostavte nejdříve 5 minut před stanoveným časem masáže. V případě dřívějšího příchodu je třeba posečkat v určených prostorách.

2.4 Pozdní příchod

Dostaví-li se klient max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci klienta.

2.5 Absence klienta

V případě nepřítomnosti nebo příchodu na objednanou proceduru se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada (na příslušný bankovní účet / v hotovosti) hodnoty rezervované doby ve výši objednané hodnoty objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty příslušného poukazu. Po vyrovnání závazku může být sjednán nový termín masáže.

Odmítnutí objednané služby

Objednané služby mohou být odmítnuty v těchto případech:

 • klient se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
 • klient se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 • klient se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru
 • klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
 • klient se během objednávání termínu či poskytování procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem

Předčasné ukončení objednané služby

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

 • v průběhu procedury u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
 • v průběhu procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
 • v průběhu procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
 • v průběhu procedury se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

Doprovod a přístupnost

Masírovanou osobu starší 18 let lze doprovodit pouze do prostor studia. Pak je vyžadováno soukromí a doprovod musí studio opustit.

Odchod ze studia

S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 10 minut po skončení masáže. Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí. (Není v lidské moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté.)

Informovaný souhlas zákazníka

Klient je před prvním poskytnutím služby instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

Ceník

Ceník je zveřejněn na webových stránkách a je též k nahlédnutí ve studiu.

Masáže osob do 18 let

Dětem a mladistvým do 18 let jsou služby studia poskytovány pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2018.

Objednávka ebooků a  online konzultací

Důležité pojmy definice

Kupujícím se stává ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.aromakoutek.cz uzavře se mnou, jako s prodávajícím, kupní smlouvu a tím koupí ebook nebo online konzultaci. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.  Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu se mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

Smlouva uzavřena distančním způsobem je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových  stránkách www.aromakoutek.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

Rozhodné právní předpisy jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává ebook nebo online konzultaci přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

Popis

Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného ebooku a online konzultací, včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován.
Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

Objednání

Pro objednání ebooku a online konzultace přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem objednávku zrušit.

Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mojí strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

Cena a platba

Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena ebooku a onlline konzulatcí. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k
charakteru ebooku nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky je konečná. V případě online konzultací je poštovné a balné zahrnuto již v ceně, neplatí se zvlášť.
Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u ebooku v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v
procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu ebook dodat, a to ani v případě, že došlo k
automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám ebook dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává ebook v mém vlastnictví.

Způsob platby

Kupní cenu je možné uhradit pouze převodem na účet.
Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.
Kupní cena se hradí v korunách českých.

Splatnost kupní ceny

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v
zálohové faktuře.
Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Dodací podmínky

1. Ebook ve formátu .pdf bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude ebook dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet.  Po dodání ebooku si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf.
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Ebook slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v ebooku.
Součástí konzultace ve variante „basic“, „powerfull“ a „luxury“ jsou kosmetické výrobky a to aroma olej určený na tělo a nebo olejový parfém určený na tělo. V žádném případě nejsou výrobky určeny k přímé konzumaci. Součástí výrobků je doporučení k aplikaci. Neodržíte – li tyto podmínky, neručím za váš zdravotní stav.

Odstoupení od kupní smlouvy

Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V případě odstoupení od kupní smlouvy mě prosím informujte na emailové adrese karasovamartina@centrum.cz.
Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v
případě vadného plnění.
Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní
po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.
 Je-li Vám společně se ebookem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do
14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
3. Jako Prodávající vám odpovídám, že ebook při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že ebook byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu ebooku za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového ebooku bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový ebook bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že ebook má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním ebooku, nebo nesprávným uchováváním.
6. Pokud vám nebyl ebook dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam ebook nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na moji elektronickou adresu karasovamartina@centrum.cz.
Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu nejdpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak.
Kontaktuji vás na mailové adrese, ze které bude reklamace uplatňována, případně písemně na adrese odesílatele, pokud výslovně neuvedete adresu k vyřízení reklamace. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.
 

Ochrana osobních údajů („GDPR”)

Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) Martina Karasová (dále jen správce).

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a kontakt a další důležité informace). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí nezbytně nutných osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji plnit.
 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

 

Správce osobní údaje používá pouze pro plnění objednaných služeb pouze on sám a nikdo jiný k nim nemá bez Vaší písemné žádosti přístup.

 

Vaše práva

 

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze on sám jako poskytovatel služeb.